top of page

Instagram's Natuur

Bijgewerkt op: 17 sep. 2021

Vertaalde Nederlandse samenvatting van de Masterscriptie van Roxane Verhoeff, Wageningen Universiteit (Forest and Nature Policy).

Scroll down for the original English summary of the MSc Thesis Research of Roxane Verhoeff of Wageningen University (Forest and Nature Policy).


Samenvatting


Instagram's Naturen (Roxane Verhoeff)

Het ontrafelen van de vaststelling van de natuur door te kijken naar de praktijk(en) van het plaatsen van afbeeldingen met #natuur op mobiele sociale media.

De notie van de natuur is er één waar veel discussie over is geweest. In het verleden werd verondersteld dat de ‘westerse’ samenleving vaak de neiging heeft om de natuur te beschouwen als iets dat ‘wild’ is en ‘ongerept’. Meer recent is er echter een verschuiving binnen de ‘westerse’ ideeën over de natuur geweest, naar een meer menselijke inclusieve kijk op de natuur. Echter, dit debat is niet puur wetenschappelijk. Het is daarom belangrijk om te ontdekken hoe over natuur wordt gedacht, niet alleen door zogenaamde experts, zoals wetenschappers, maar ook door individuen in de samenleving. Beide hebben hun eigen realiteiten van wat natuur is. Om te ontrafelen wat de natuur ‘is’ en om bij te dragen aan het debat, is dit onderzoek is gebaseerd op praktijktheorie en materiële semiotiek.


Zoals de praktijktheorie betoogt, is het belangrijk om te kijken naar de praktijken waarin deze natuur zich afspeelt om de complexe strategieën te ontdekken die hebben geleid tot het huidige algemene begrip van natuur. De natuur speelt zich af in vele praktijken, maar het is onmogelijk om deze alle te bekijken. Dit onderzoek richt zich daarom op het gebruik van het begrip natuur in twee specifieke contexten: een lokale context, meer specifiek die van Nederland, en een digitale.

In landen als Nederland zijn informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven. Een Mobile Social Media (MSM) -platform zoals Instagram is een belangrijke speler in de menselijke maatschappij. Instagram onderscheidt zich van andere MSM omdat het visuele inhoud als belangrijkste hulpmiddel gebruikt voor informatie-uitwisseling en betekenisgeving. Het plaatsen van afbeeldingen op deze MSM is inderdaad een groot deel van het dagelijkse leven van veel mensen worden. Dit onderzoek keek precies hiernaar: het gebruik van afbeeldingen van de natuur op Instagram met #natuur en hoe dit gebruik de natuur bepaalt.


Om erachter te komen hoe deze bepaling plaatsvindt, heeft dit onderzoek vier aspecten nader bekeken: begripsbepaling van natuur, de praktijk van het posten, #natuur, en de afbeeldingen. Hoewel meer methoden werden gebruikt, was de belangrijkste methode die tot de resultaten leidde het houden van semi-gestructureerde interviews. Deze interviews laten de mensen die de afbeeldingen op Instagram posten hun eigen context creëren die de praktijk van posten omringde.

Dit resulteerde in de bevinding dat de bepaling van de natuur inderdaad plaatsvindt in een gelaagd web dat het omringt. Het resultaat was geen vlotte uitleg van deze lagen, maar een tamelijk complexe verzameling van contexten. De natuur speelt zich op zoveel manieren af ​​dat het onmogelijk zou zijn om een ​​passende ‘Categorie’ voor elke bepaling te vinden. De afzonderlijke toepassingen van natuur vinden plaats op meerdere manieren, en zijn afhankelijk van de context waarin ze plaatsvinden, wat betekent dat de afbeeldingen op Instagram ​​niet op zichzelf staan. Het is ingebed in andere handelingen die eraan voorafgaan en plaatsvinden na van het plaatsen van de afbeeldingen. Kortom, het plaatsen van afbeeldingen op mobiele sociale media die #natuur gebruiken, geeft de natuur weer door er betekenis aan toe te kennen via de context waarin ze plaatsvindt.

Our values grew up in a low-tech, disconnected world of plenty. Now, cumulative and apparently innocent acts can have consequences undreamt of by our forebears. […] the effects of actions, as well as the actions themselves, are smeared out in space and time in confusing ways.

- James Garvey


Summary


Instagram's natures (Roxane Verhoeff)

Unravelling the enactment of nature by looking at the practice(s) of posting images using #nature on mobile social media.


The notion of nature is one that has been the topic of much debate. In the past, ‘Western’society often has tended to look at nature as something ‘wild’ and ‘pristine’. However, more recently there has been a shift within ‘Western’ ideas about nature towards a more human inclusive view of nature. However, this debate is not a purely scientific one. It is, therefore, important to discover what is thought about nature not only by so-called experts like scientists but also by individuals in society. Both have their own realities of what constitutes nature. In order to unravel what nature ‘is’ and to contribute to the debate, this research draws on practice theory and material semiotics.


As practice theory argues, it is important to look at the practices in which these natures are enacted in order to discover the complex strategies that have led to the current mainstream understanding of nature. Nature is enacted through many practices but looking at all practices is a seemingly impossible task. This research, therefore, focuses on the enactment of nature in two specific contexts: One of them is a local context, more specifically that of the Netherlands, and the other a digital one.


In countries like the Netherlands, Information and Communication Technologies (ICT) have become an integrated part of daily life. A Mobile Social Media (MSM) platform like Instagram is a force in human society. Instagram stands out from other MSM because it uses visual content as the main tool of information sharing and meaning attribution. Indeed, the practice of posting images on this MSM has become a big part of many people’s daily life. This research looked at exactly this: the practice of posting images of nature on Instagram using #nature and how this practice enacts nature.


To find out how this enactment takes place, this research has taken a closer look at four aspects that come forward when looking at this practice: enactment of nature, the practice of posting, #nature, and the images. Although more methods were used, the main method that led to the results was the conduction of semi-structured interviews. These interviews let the posters of the images on Instagram create their own context that surrounded the practice of posting.


This resulted in the finding that the enactment of nature indeed takes place in a layered web that surrounds it. The result has not been a smooth explanation of these layers, but a rather complex collection of contexts. Nature is enacted in so many ways that it would be impossible to find a fitting ‘category’ for every enactment. The single practices in which nature is enacted take place in several manners, depending on the context in which they take place, meaning that the practice of posting images on Instagram does not stand on its own. It is embedded within other practices that come before and after the practice of posting itself. In conclusion, the practice of posting images on mobile social media using #nature enacts nature by ascribing meaning to it through the context in which it takes place.

69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page